Stadgar
De beskriver hur vi ska bedriva vår verksamhet samt inom vilka ramar vi har att röra oss inom.

"Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser.

Ekonomiska föreningar, bostadsrätts-föreningar, ideella föreningar eller stiftelser kan inte bildas utan att stadgar har antagits eller godkänts.

Stadgarna för en ekonomisk förening ska enligt svensk lag innehålla
föreningens firma, den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte, ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art, den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna ska fullgöras antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag, vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta."

Källa: Wikipedia.